Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.daktenthuren.nl

Daktent Huren is onderdeel van Daktent.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van Daktenthuren.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Daktent.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Daktent.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Daktent.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer Daktent.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Daktent.nl worden aanbevolen. Daktent.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Informatie gebruiken
Daktent.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, lay-outs, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daktent.nl
Daktent.nl zal juridische stappen ondernemen indien bovenstaande van toepassing is. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Daktent als merk
Het beeldmerk Daktent is m.i.v. 04-12-2017 een geregistreerd handelsmerk en als merk ingeschreven in het Europese merkendepot onder nummer 1365840. De houder Daktent.nl houdt zich het recht voor om een procedure te starten indien er inbreuk (gelijkenissen) hierop worden vertoond door derden, zonder de beslissingsbevoegde houder hier voorafgaand schriftelijk over te hebben geïnformeerd.

Daktent Huren
‘Bedrijvenpark Koot’
Oud-Eemnesserweg 5N
3741 MP BAARN
T: +31 (0)35-2031458