Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere reserveringsaanvraag en elke overeenkomst van huur en verhuur – al dan niet tot stand gekomen via de website daktenthuren.nl – van Daktent Huren, gevestigd te Baarn, hierna te noemen “Daktenthuren.nl”.
 2. De huurder is een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en verder wordt aangeduid als “de huurder”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Daktenthuren.nl, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, zoals whatsApp.
 5. Onder “het gehuurde” wordt verstaan: de in de huurovereenkomst nader omschreven daktent inclusief overeengekomen toebehoren (zoals matras, ladder, luifel) en eventuele aanvullende producten (zoals dakdragers, een bagagerek of een dakkoffer) die Daktenthuren.nl aan de huurder ter beschikking stelt.
 6. Onder “website” wordt verstaan: de website daktenthuren.nl.
 7. Onder “voertuig” wordt verstaan: een personen- of bestelauto. Hieronder wordt mede begrepen de aan het voertuig gekoppelde caravan of aanhanger.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nieuwe overeenkomsten/nieuwe huurperiodes.

Artikel 2: (Reserverings-)aanvraag, aanbod

 1. Tenzij de huurder op andere wijze aan Daktenthuren.nl vraagt een aanbod te doen voor de verhuur, kan de huurder via de website een reserveringsaanvraag invullen en versturen. Een dergelijke aanvraag betreft slechts een verzoek aan Daktenthuren.nl tot het doen van een aanbod voor de verhuur. De huurder kan geen rechten ontlenen aan de reserveringsaanvraag. De huurder is verantwoordelijk voor het volledig, correct en naar waarheid invullen van de reserveringsaanvraag. Alleen dan kan Daktenthuren.nl de huurder een passend aanbod doen.
 2. Indien de huurder naast een daktent – bijvoorbeeld – bijbehorende dakdragers, een bagagerek of dakkoffer wil huren of advies/assistentie van Daktenthuren.nl wil bij het monteren van het gehuurde, moet de huurder bij de (reserverings-)aanvraag in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
  1. Het merk, type en bouwjaar van het voertuig (bijvoorbeeld Mercedes C 220 CDI-5deurs, bouwjaar 2012);
  2. Het kenteken;
  3. Het aantal deuren van het voertuig;
  4. Of het voertuig al dan niet dakraillingen in de lengte van het voertuig heeft.
 3. Daktenthuren.nl is niet verplicht een ontvangen (reserverings-)aanvraag te accepteren. Indien zij de (reserverings-)aanvraag accepteert, doet Daktenthuren.nl de huurder na ontvangst een aanbod. Tenzij anders vermeldt, heeft dit aanbod een geldigheid van 3 werkdagen na datum aanbod. Binnen deze termijn kan de huurder het aanbod accepteren, bij gebreke waarvan het aanbod komt te vervallen. Het aanbod vervalt eveneens indien het gewenste product waarop de (reserverings-)aanvraag betrekking heeft, niet (meer) beschikbaar is. In dit laatste geval spant Daktenthuren.nl zich in een ander passend aanbod te doen.
 4. Daktenthuren.nl behoudt altijd het recht haar aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
 5. Een samengesteld aanbod verplicht Daktenthuren.nl niet tot de verhuur van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Daktenthuren.nl de opgegeven huurprijs en/of aflevertermijn aanpassen.
 7. Het aanbod en de huurprijs gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 8. Daktenthuren.nl zal haar aanbod zo zorgvuldig mogelijk formuleren, maar is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in dit aanbod.
 9. Getoonde (afbeeldingen of videopresentaties van) modellen evenals opgaven van kleuren, (technische) specificaties, afmetingen, gewichten, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Ook kan het voorkomen dat aan een model kleine wijzigingen zijn uitgevoerd. Derhalve kan de huurder geen rechten ontlenen aan bedoelde afbeeldingen, omschrijvingen e.d.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder (tijdig) heeft ingestemd met het aanbod van Daktenthuren.nl, waarna Daktenthuren.nl de gemaakte afspraken vastlegt in een schriftelijke overeenkomst.
 2. Daktenthuren.nl is pas gebonden aan:
  1. mondelinge afspraken;
  2. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra Daktenthuren.nl – zonder tegenwerping van de huurder – met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Als Daktenhuren.nl dit nodig acht, mag zij derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Informatie van de huurder

De huurder zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Daktenthuren.nl gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. Daktenthuren.nl neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Daktenthuren.nl de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.

Artikel 6: Waarborgsom

Vanaf 01-01-2022 werken we niet meer met een borgsom

 1. Daktenthuren.nl mag een waarborgsom vaststellen die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan Daktenthuren.nl moet voldoen.
 2. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, mag daktent.nl de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden of de overeenkomst opschorten totdat er alsnog betaald is. Een en ander, onverminderd het recht van Daktenthuren.nl op schadevergoeding.
 3. De huurder mag de waarborgsom niet beschouwen als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
 4. Daktenthuren.nl beheert de waarborgsom tijdens de huurperiode. Bij het einde van de overeenkomst betaalt Daktenthuren.nl de waarborgsom zo spoedig mogelijk terug aan de huurder, met dien verstande dat Daktenthuren.nl alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade mag verrekenen met de ontvangen waarborgsom. Daktenthuren.nl vergoedt geen rente over de waarborgsom. Indien bedoelde kosten en schade het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, ontvangt de huurder een factuur voor het restantbedrag.

Artikel 7: Huurperiode, huurprijs en aanbetaling

 1. De huurperiode (inclusief de datum – en zo mogelijk het concrete tijdstip – van afhalen en retourneren van het gehuurde), de huurprijs, de aanbetaling en eventuele eenmalige boekingskosten worden in de overeenkomst vastgelegd.
 2. Bij huurperioden van een week of korter berekent Daktenthuren.nl een toeslag ad € 15,00 naast de overeengekomen huurprijs.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet de huurder de huurprijs als volgt aan Daktenthuren.nl voldoen:
  – een volledige betaling van 100% van de overeengekomen huurprijs bij het boeken van de daktent met toebehoren.
 4. De huurder moet het gehuurde zelf afhalen bij Daktenthuren.nl. Indien overeengekomen, kan Daktenthuren.nl daarbij het gehuurde – bij wijze van service – op het door de huurder gewenste voertuig monteren.
 5. Daktenthuren.nl mag de huurder bij afhalen vragen zich te identificeren.
 6. Indien de huurder het gehuurde wil (laten) monteren op een ander voertuig dan het voertuig dat hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft opgegeven, informeert de huurder Daktenthuren.nl uiterlijk 14 dagen voor ingang van de huurperiode over dit vervangende voertuig, zodat Daktenthuren.nl kan beoordelen of het gehuurde geschikt is voor het vervangende voertuig en de huurovereenkomst – indien nodig – kan aanpassen,
 7. De huurder is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip van afhalen. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Daktenthuren.nl retour is ontvangen. De dag van ophalen en de dag van retournering gelden als een volledige huurdag. Bovendien heeft te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de huurder geen invloed op de overeengekomen huurperiode.
 8. Indien de huurder de overeengekomen huurperiode wil verlengen, moet hij dit altijd tijdig met Daktenthuren.nl overleggen. Indien verlenging niet mogelijk is, moet de huurder het gehuurde gewoon op de overeengekomen dag retourneren.
 9. Tussen partijen overeengekomen data en tijdstippen van ophalen en retourneren zijn voor Daktenthuren.nl van wezenlijk belang, omdat het gehuurde soms dezelfde dag alweer voor een derde beschikbaar moet zijn. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de huurder toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de huurder. Daktenthuren.nl kan dan van de huurder betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade, mede met het oog op de al overeengekomen verhuur aan derden.
 10. Tenzij anders overeengekomen, betreft de huurprijs een weekprijs en is deze inclusief BTW, maar exclusief de eventuele toeslag zoals vermeld in lid 2.

Artikel 8: Montage van het gehuurde

 1. Op verzoek van de huurder kan Daktenthuren.nl het gehuurde – kosteloos en bij wijze van service – op het voertuig van de huurder monteren of de huurder hierover adviseren.
 2. Daktenthuren.nl adviseert voor de montage alleen de originele dakdragers van het automerk van het voertuig of dakdragers van het merk Thule. In de meeste gevallen kan de huurder de dakdragers van Thule via Daktenthuren.nl kopen of huren. Daktenthuren.nl voert de montagewerkzaamheden alleen uit bij wijze van service, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de montage en de nacontrole hierop, zowel voorafgaand aan het gebruik als tijdens het gebruik, gerekend vanaf het moment van monteren.
 3. Indien het gehuurde niet juist of onvoldoende geborgd is gemonteerd op het voertuig en hierdoor geheel/gedeeltelijk verloren gaat of – in welke vorm dan ook – schade veroorzaakt aan het voertuig/andere eigendommen van de huurder of aan voertuigen/eigendommen van derden, bijvoorbeeld tijdens het vervoer/transport of door de opstelling van het voertuig, is Daktenthuren.nl nimmer aansprakelijk voor deze schade.
 4. Bij de montage doet Daktenthuren.nl er wel alles aan om te zorgen dat het gehuurde past op het door de huurder opgegeven voertuig. Echter, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk. Indien het gehuurde niet past door toedoen van de huurder – bijvoorbeeld omdat het aangeboden voertuig niet overeenkomt met de gegevens die de huurder voorafgaand aan de montage -, is Daktenthuren.nl niet aansprakelijk voor schade die de huurder hierdoor lijdt, zoals een vertraging bij het in gebruik nemen van het gehuurde. Tenzij partijen in de concrete situatie anders overeenkomen, maakt dit niet dat de huurperiode later ingaat of de huurprijs pas later verschuldigd is.
 5. Indien het voor Daktenthuren.nl kenbaar is dat de montage niet veilig kan worden uitgevoerd of montage van het gehuurde op een later tijdstip problemen kan geven voor de veiligheid van de huurder of de verkeersveiligheid, zal Daktenthuren.nl dit melden aan de huurder. Indien Daktenthuren.nl op dat moment geen passende oplossing kan bieden, zal zij al van de huurder ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen. Deze terugbetaling kan echter nooit meer zijn dan de overeengekomen huurprijs en waarborgsom. Daktenthuren.nl is nooit aansprakelijk voor kosten in verband met – bijvoorbeeld – het niet doorgaan van de vakantie van de huurder en hieruit voortvloeiende kosten of aanspraken van derden. Het voorgaande geldt ook indien er op de overeengekomen montagedag – om welke reden dan ook – onverhoopt bij Daktenthuren.nl geen passende dakdragers beschikbaar zijn, zodat montage van de gehuurde daktent niet mogelijk is/op dat moment niet mogelijk is.

Artikel 9: Eigendom

 1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Daktenthuren.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daktenthuren.nl, mag de huurder het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De huurder voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is en doet ook verder alles dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden om de eigendomsrechten van Daktenthuren.nl veilig te stellen.
 2. De huurder informeert Daktenthuren.nl direct indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – waaronder fiscaal bodembeslag – of gegronde vrees hiervoor. De huurder informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Daktenthuren.nl.
 3. Indien de huurder zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde en doet Daktenthuren.nl aangifte bij de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 10: Gebruik – onderhoud – herstel

 1. De huurder zorgt er voor dat:
  1. hij het gehuurde conform de door Daktenthuren.nl gegeven of verstrekte instructies, handleidingen, gebruiks- of behandelingsvoorschriften e.d. gebruikt;
  2. hij het gehuurde niet met meer personen gebruikt dan hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft aangegeven en/of op de website of overeenkomst is aangegeven;
  3. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade/beschadigingen evenals voor verlies en diefstal en meldt deze direct na ontstaan of constatering aan Daktenthuren.nl onder opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Dit kan 1) per e-mail via info@daktenthuren.nl of 2) telefonisch via telefoonnummer 0031(0)35-2031458.
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in ieder geval verzekerd is voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies (al dan niet door diefstal) en tenietgaan van het gehuurde middels -bijvoorbeeld – een goede reis-, annulerings- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, vergoedt de huurder aan Daktenthuren.nl een schadevergoeding ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag herstel van schade of defecten en het vervangen van kapotte onderdelen alleen worden uitgevoerd door Daktenthuren.nl. Indien Daktenthuren.nl toestemming geeft voor herstel/reparatie door een derde partij ter plaatse, overlegt de huurder direct bij terugkeer een gespecificeerde nota hiervan aan Daktenthuren.nl. Bij vervanging van onderdelen, levert de huurder de vervangen onderdelen na afloop van de huurperiode in bij Daktenthuren.nl.
 3. Indien tijdens de huurperiode ontstane schade, defecten e.d.;
  1. niet te wijten is/zijn aan de huurder;
  2. de huurder deze schade, defecten e.d. conform lid 1 sub c aan Daktenthuren.nl heeft gemeld en het daarbij – in overleg met Daktenthuren.nl – niet mogelijk is gebleken deze schade, defecten e.d. ter plaatse te (laten) herstellen;
  3. de huurder als gevolg van deze schade, defecten e.d. het gehuurde (al dan niet tijdelijk) niet kon gebruiken;

  zal Daktenthuren.nl de hierdoor door de huurder geleden schade – zoals de kosten van een alternatieve, vergelijkbare overnachtingsplaats – vergoeden tot een maximum van de overeengekomen huurprijs over de volledige huurperiode, tenzij de huurder kan aantonen dat de door hem geleden schade dit bedrag van de huurprijs overstijgt. Ter onderbouwing van zijn schade overlegt de huurder aan Daktenthuren.nl facturen, bonnetjes e.d. van een eventuele reparatie, de alternatieve overnachtingsplaats e.d.

 4. Indien er sprake is van diefstal of de schade is ontstaan door een strafbaar feit (bijvoorbeeld vandalisme), doet de huurder zo spoedig mogelijk aangifte. Indien het noodzakelijk is dat Daktenthuren.nl zelf aangifte doet, verstrekt de huurder alle hiervoor relevante informatie direct na ontdekking/het ontstaan van de schade aan Daktenthuren.nl.
 5. De huurder mag alleen wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Daktenthuren.nl. De kosten van deze wijzigingen/aanpassingen zijn voor rekening van de huurder. Daktenthuren.nl beslist bij het eindigen van de overeenkomst of de huurder de aange­brach­te wijzigingen/aanpassingen al dan niet moet verwijderen. Indien Daktenthuren.nl verwijdering verlangt, brengt de huurder het gehuurde op eigen kosten terug in de staat waarin hij het gehuurde bij aanvang van de huurperiode heeft ontvangen.

Artikel 11: Klachten

 1. De huurder controleert het gehuurde direct bij ontvangst. Hij meldt de hierbij geconstateerde zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op dat moment aan Daktenthuren.nl, zodat deze kunnen worden aangetekend op de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan de huurder ter beschikking te zijn gesteld.
 2. Overige klachten meldt de huurder direct na ontdekking aan Daktenthuren.nl, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
 3. De huurder stelt Daktenthuren.nl in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk (en mogelijk) is dat Daktenthuren.nl de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 4. Geen klachten zijn mogelijk indien er na ontvangst door de huurder – al dan niet technische -aanpassingen/wijzigingen zijn aangebracht aan het gehuurde of de huurder – zonder voorafgaande toestemming van Daktenthuren.nl – zelf reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde heeft uitgevoerd/laten voeren.

Artikel 12: Retournering van het gehuurde

 1. De huurder zorgt er voor dat hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het gehuurde zich bij ontvangst bevond – behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik -, schoon, droog en inclusief bijgeleverde toebehoren en onderdelen aan Daktenthuren.nl retourneert.
 2. Daktenthuren.nl inspecteert het gehuurde direct na retournering. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Kosten in verband met tenietgaan/vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en te maken noodzakelijke kosten om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond, zoals reinigings- en/of reparatiekosten, zijn – behoudens normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage – voor rekening van de huurder.
 3. Indien de huurder het gehuurde – om welke reden dan ook – niet (tijdig) retourneert, is hij per direct in verzuim. De huurperiode wordt dan – zonder dat Daktenthuren.nl dit hoeft te melden – telkens met één dag verlengd en de huurder is verplicht de hiermee gemoeide huurprijs en bijkomende schade van Daktenthuren.nl te vergoeden, zoals kosten voor het inhuren van vervangende zaken. Indien retournering van het gehuurde onmogelijk blijkt, is de huurder gehouden aan Daktenthuren.nl de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst te vergoeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Daktenthuren.nl staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen of door Daktenthuren.nl gegeven garanties aanvaardt Daktenthuren.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Daktenthuren.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Daktenthuren.nl voor gevolgschade, zoals vertragingsschade, gevolgschade aan het voertuig van de huurder/voertuigen van derden, schade aan overige eigendommen van de huurder/derden en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De huurder neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Daktenthuren.nl aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Daktenthuren.nl altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Daktenthuren.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Daktenthuren.nl beperkt tot maximaal de huurprijs voor het gehuurde.
 6. Uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de huurder Daktenthuren.nl hiervoor aanspreken.
 7. Daktenthuren.nl is niet aansprakelijk – en de huurder kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het gehuurde of gebruik in strijd met de door/namens Daktenthuren.nl verstrekte instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften;
  2. fouten of onvolledigheden in de door/namens de huurder aan Daktenthuren.nl verstrekte informatie, waaronder onjuiste/onvolledige informatie over het voertuig waarop de huurder het gehuurde wilde gebruiken;
  3. van buiten komende oorzaken waartegen het gehuurde normaliter en in alle redelijkheid niet bestand is, zoals storm, extreme regen, hagel of sneeuw, onweer/bliksem, windhozen, overstroming, statische elektriciteit, brand, ontploffing, overbelasting, vandalisme e.d.;
  4. of doordat door/namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden/bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Daktenthuren.nl.
 8. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Daktenthuren.nl voor eventuele aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Daktenthuren.nl of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Daktenthuren.nl de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

 1. Daktenthuren.nl mag altijd – naast een eventuele waarborgsom – een aanbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 3 over voldoening van de aanbetaling en restantbetaling en tenzij partijen anders overeenkomen of op de website anders wordt vermeld, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze/de overeengekomen betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de daarvoor geldende termijn niet volledig is betaald, is de huurder aan Daktenthuren.nl een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 4. Indien betaling uitblijft, geeft Daktenthuren.nl aan de huurder bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de huurder:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Daktenthuren.nl de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Daktenthuren.nl de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Daktenthuren.nl ook indien zij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengt Daktenthuren.nl eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Daktenthuren.nl mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De huurder informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

 1. Bij overmacht van de huurder of Daktenthuren.nl, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Daktenthuren.nl wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Daktenthuren.nl, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Daktenthuren.nl: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Daktenthuren.nl of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat Daktenthuren.nl het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de huurder zijn verplichtingen jegens Daktenthuren.nl tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de huurder de overeenkomst voor ingang van de huurperiode bij aangetekende brief annuleren. Daarbij is de huurder gehouden gelijktijdig met de annulering een annuleringsvergoeding aan Daktenthuren.nl te voldoen gelijk aan:
  1. 25% van de huurprijs bij annulering tot uiterlijk 120 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  2. 50% van de huurprijs bij annulering vanaf 119 dagen tot en met 31 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  3. 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  4. 100% van de huurprijs bij annulering binnen 14 dagen vóór ingang van de huurperiode.
 2. Daktenthuren.nl mag de verschuldigde annuleringsvergoeding verrekenen met een al ontvangen aanbetaling en/of waarborgsom en eventuele tegenvorderingen van de huurder. Het restantbedrag betaalt Daktenthuren.nl zo spoedig mogelijk terug aan de huurder. Betaalde reserveringskosten blijft de huurder verschuldigd, deze worden niet terugbetaald.
 3. De huurder vrijwaart Daktenthuren.nl voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Daktenthuren.nl, maar Daktenthuren.nl behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de huurder.
 3. Ongeacht de keuze van Daktenthuren.nl, behoudt de huurder altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De huurder moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Daktenthuren.nl.
 4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, mag Daktenthuren.nl er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.

Datum: 8 april 2019